کارگشایی صداقت همانند مجموعه های دیگر دارای قوانین و مققراتی میباشد که مشترکین با تایید و قبول این قوانین میتوانید از این مجموعه خدمات